บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด | Thananop Trading Co., Ltd.
การรับรองมาตรฐาน GHPs

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ.9023-2564: หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร: การปฎิบัติทางสุขลักณะที่ดี